Trang chủ » Danh mục các văn bản Quy Phạm Pháp Luật liên quan đến lĩnh vực Y tế

Danh mục các văn bản Quy Phạm Pháp Luật liên quan đến lĩnh vực Y tế

PHẦN I

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHUNG

VỀ KHÁM CHỮA BỆNH

 

  1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO QUỐC HỘI, UBTVQH BAN HÀNH:

1.1.          Luật của Quốc hội:

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 Luật 21/TCN 11/07/1989 Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân
2 Luật 25/2004/QH11 24/6/2004 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

 

1.2.  Pháp lệnh của UBTVQH

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
3 Pháp lệnh 40/TCN 12/6/1995 Pháp lệnh phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS
4 Pháp lệnh 06/1998/PL-UBTVQH10 30/7/1998 Pháp lệnh người tàn tật
5 Pháp lệnh 23/2000/PL-UBTVQH10 28/4/2000 Pháp lệnh người cao tuổi
6 Pháp lệnh 07/2003/PL-UBTVQH11 25/2/2003 Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân

 

  1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH:

2.1.          Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ:

2.1.1.   Nghị định:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
7 Nghị định 23/1991/HĐBT 24/01/1991 Banh hành điều lệ về:

– Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền dân tộc

– Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng

8 Nghị định 49/2003/NĐ-CP 15/5/2003 Quy định chức năng, nhiện vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

 

2.1.2. Nghị quyết

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
9 Nghị quyết 05/2005/NQ-CP 18/4/2005 Về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể tha

 

 

 

 

2.2. Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ:

2.2.1. Quyết định

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
10 Quyết định 43/2000/QĐ-TTg 7/4/2000 Vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện
11 Quyết định 136/2000/QĐ-TTg 28/11/2000 Phê duyệt “Chiến lược QG về chăm sóc SKSS giai đoạn 2001-2010”
12 Quyết định 35/2001/QĐ-TTg 19/3/2001 Phê duyệt “Chiến lược QG về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2010”
13 Quyết định 77/2002/QĐ-TTg 17/6/2002 Phê duyệt “Chương trình phòng chống một số bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2002-2010”
14 Quyết định 222/2003/QĐ-TTg 3/11/2003 Phê duyệt “Chính sách QG về y, dược học cổ truyền đến năm 2010”
15 Quyết định 36/2004/QĐ-TTg 17/3/2004 Phê duyệt “Chiến lược QG phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020”

 

2.2.2. Chỉ thị:

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
16 Chỉ thị 25/1999CT-TTg 30/8/1999 Đẩy mạnh công tác y, dược học cổ truyền

 

 

 

PHẦN II

CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VÀ TUYẾN ĐIỀU TRỊ

 

A . CÁC VĂN BẢN VỀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CHUNG

 

  1. CÁC VĂN BẢN QPPL DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH:

1.1. Nghị định của Chính phủ:

 

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 Nghị định 12/2003/NĐ-CP 12/02/2003 Về sinh con theo phương pháp khoa học

 

 

1.2.Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ:

1.2.1. Quyết định:

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
2 Quyết định 198/2001/QĐ-TTg 28/12/2001 Phê duyệt chương trình An toàn truyền máu

 

 

 

1.2.2. Chỉ thị:

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
3 Chỉ thị 661/1995/TTg 17/10/1995 Về khám chữa bệnh ngay cho những người bệnh bị cấp cứu hoặc chấn thương ngoại

 

 

 

 

2.CÁC VĂN BẢN QPPL DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH:

2.1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT Hình thức VB Số Văn bản ngày ban hành Trích yếu nội dung
4 Quyết định 1267/BYT-QĐ 31/12/1994 Quy định chuẩn mực kỹ thuật triệt sản nam, triệt sản nữ và chuẩn mực vô khuẩn trong các dịch vụ KHH gia đình
5 Quyết định 1613/1997/BYT-QĐ

 

15/8/1997 Ban hành Tiêu chuẩn phân loại SK để khám tuyển, khám địng kỳ cho người LĐ.
6 Quyết định 1895/1997/BYT-QĐ 19/91997 Ban hành Quy chế bệnh viện.
7 Quyết định 1904/1998/BYT-QĐ 10/8/1998 Danh mục phân loại phẫu thuật thủ thuật
8 Quyết định 3016/1999/BYT-QĐ 6/10/1999 Quy định về tổ chức hoạt động của nhà thuốc Bệnh viện
9 Quyết định 2575/1999/BYT-QĐ 27/08/1999 Ban hành quy chế quản lý chất thải y tế
10 Quyết định 1418/2000/BYT-QĐ 4/5/2000 Ban hành Thường quy giám sát HIV/AIDS ở Việt Nam.
11 Quyết định 385/BYT-QĐ 13/02/2001 Ban hành Quy định nhiện vụ kỹ thuật trong chăm sóc SKSS tại các cơ sở y tế
12 Quyết định 102/BYT-QĐ 13/01/2002 Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật PHCN và các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ sở KCB, bệnh viện ĐD-PHCN được BHYT thanh toán.
13 Quyết định 2691/2002/BYT-QĐ 19/7/2002 Ban hành “Thường quy giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở VN”
14 Quyết định 264/QĐ-BYT 29/01/2002 Quy định tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện
15 Quyết định 33/2003/QĐ-BYT 07/01/2003 Ban hành thường quy giám sát và phòng, chống bệnh Dịch hạch.
16 Quyết định 4701/2003/QĐ-BYT 03/9/2003 Ban hành Quy định Bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận.
17 Quyết định 4293/2004/QĐ-BYT 01/12/2004 Bổ sung đối tượng được áp dụng tạm thời theo Tiêu chuẩn phân loại SK để khám tuyển, khám định kỳ cho người LĐ ban hành kèm theo QĐ số 1613/BYT-QĐ ngày 15/08/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế
18 Quyết định 12/2005/QĐ-BYT 28/03/2005 Ban hành “ Quy định chuyên môn trong công tác xét nghiệm HIV để đảm bảo an toàn truyền máu ”
19 Quyết định 23/2005/QĐ-BYT 30/08/2005 Ban hành “Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong KCB”

 

 

Bài viết liên quan